ДРУГИ


Наименование
Изтегли/Виж
1.
Заповед за формите на обучение
2.
Програма за превенция на ранното напускане на училище
3.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2016-2020
4.
Заповед за утвърждаване на график и критерии за прием в 1 клас
5.
Заповед за комисия и график на дейностите по прием в 8 клас
6.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на диплома
7.
Услуги, предоставяни от училището - приемане и преместване на ученици
8.
Услуги, предоставяни от училището - валидиране на компетентности
9.
Услуги, предоставяни от училището - сл. бележка за подадено заявление за ДЗИ
10.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на сл. бележка за допускане до ДЗИ
11.
Услуги, предоставяни от училището - признаване от чужбина 1-6 клас
12.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на дубликати
13.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на удостоверение за проф. обучение и СПК
14.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на удостоверение за валидиране проф. квалификация
15.
Услуги, предоставяни от училището - европейско приложение на диплома за средно образование
16.
Услуги, предоставяни от училището - европейско приложение за професионална квалификация
17.
Етичен кодекс
18.
Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на COVID-19
19.
Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на COVID-19
20.
Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19
21.
Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19
22.
План за действие в условията на пандемия от COVID-19
23.
Правила за организиране и провеждане на образователния процес за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година
24.
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020/2021 година
25.
Протокол за почистване и дезинфекция на територията на СУ „Свети Климент Охридски“
26.
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 през учебната 2020/2021 година в СУ „Свети Климент Охридски“
27.
Заповед за тестване на персонала за Ковид -19
28.
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
29.
Заповед за график за прием в 1 клас за учебната 2021-2022 г.
30.
Заповед за утвърждаване на план прием в 1 и 7 клас
31.
План-програма за действие 2021 г. за БДП2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS