Учебна дейност

УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ

 

Протокол на комисията за 1 срок

Протокол на комисията за ІІ срок

Заявление –декларация за отличен успех
може да изтеглите от тук

Заявление –декларация за социална
стипендия може да изтеглите от тук

Заявление –декларация за ученик с
починал родител може да изтеглите от тук

Заявление –декларация за ученик с
Трайни увреждания може да изтеглите от тук

 

 

РАЗМЕР И СРОК НА ВИДОВЕТЕ СТИПЕНДИИ
в сила отв сила от 01.10.2019г.

1 За постигнати образователни резултати

Успех

Сума на стипендията в лв.

Период, за който се отпуска

Отличен (5,50-6,00)

30,00

За учебен срок (за учебните месеци)

 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

Успех

Доход на член от семейството

Сума на стипендията в лв.

Период, за който се отпуска

Добър (над 4,50)

По-нисък от средната минималната РЗ

21,00

За учебен срок (за учебните месеци)

           
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания.

Успех

Сума на стипендията в лв.

Период, за който се отпуска

Не се изисква

21,00

За учебна година (за учебните и неучебните месеци)

           
4. За ученици без родители

Успех

Сума на стипендията в лв.

Период, за който се отпуска

Не се изисква

21,00

За учебна година (за учебните и неучебните месеци)

 

5.  Еднократна стипендия за преодоляване на социални обстоятелства свързани с достъпа  на ученика до образование.

Успех

Сума на стипендията в лв.

Период, за който се отпуска

Не се изисква

80,00

Само веднъж в рамките на един учебен срок

 
6. Еднократна стипендия за за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

Успех

Сума на стипендията в лв.

Период, за който се отпуска

Не се изисква

80,00

Само веднъж в рамките на един учебен срок

 

 

     Срокове за подаване
         на документите

 

За І срок – до 25 октомври
   За ІІ срок – до 15 март

 

 

 

 

 

Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии
1.    Месечни стипендии:

  • за постигнати образователни резултати:

основен критерий: успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успех от предходния срок: Отличен 5,50 
  

  • за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

основен критерий: Среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца под размера на минималната работна заплата
допълнителен критерий: успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успех от предходния срок: много добър 4,50

 • Еднократни стипендии – по предложение на ПС.

Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището
1.    Месечни стипендии

  • Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране. Те се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
  • Предоставяне на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители се извършва без класиране. Те се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци. 

2.    Еднократни стипендии

  • За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране. Те се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията за стипендиите.
  • За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. 
  • Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
  • Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището. 

Учениците нямат право на стипендия, когато: 

 • прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест
 • имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

Процедурата за отпускане на стипендии:

  • Публикуване на реда, условията и сроковете за кандидатстване за получаване на стипендия на информационното табло и Интернет-страницата училището
  • Приемане на документи – в канцеларията на училището 
  • Разглеждане на приетите документи от Комисията за стипендиите. 
  • Проверка на не по-малко от 10% от документите на стипендиантите на случаен признак, от специално назначена за целта комисия.
  • Публикуване на класирането на информационното табло и Интернет-страницата училището. В срок от три работни дни след обявяването му, учениците задължително проверяват данните си и при възражения се обръщат към Комисията по стипендиите. 
  • Разглеждане на възраженията от Комисията по стипендиите в срок до 2 работни дни. 
  • Публикуване на окончателното класиране на информационното табло и Интернет-страницата училището. Класирането не подлежи на корекции, освен при техническа грешка.

Документи за кандидатстване
1.    Месечни стипендии:

  • За постигнати образователни резултати:

Заявление – декларация, в което е посочен успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успех от предходния срок, заверено с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех, както и от родител/настойник на ученика.

  • За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Попълва се заявление – декларация по образец.
1)        Успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успех от предходния срок – минимум много добър 4,50 – заверен с подпис на класния ръководител, както и на родителя/настойника.
2)        Служебни бележки/удостоверения за доходите на родителите за последните шест месеца, с изходящ номер и мокър печат, подписани от директор и главен счетоводител – за държавни предприятия, от президент и счетоводител – за фирмите.

 •   Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за последните шест месеца
 •   Ако родителите са безработни, регистрирани в бюрото по труда и получават обезщетения по реда на Кодекса за социално осигуряване, представят Удостоверение от НОИ за получените обезщетения за безработица за последните шест месеца. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда се представя трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща, и копие от първата и последната страница, на която има записвания.
 •   При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.

3)        Служебна бележка/удостоверение за получаваните месечни помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца за последните шест месеца /от социални грижи по местоживеене/
4)        Ако ученикът, кандидатстващ за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, има братя или сестри, учащи в средни учебни заведения /до 20 г./ - служебна бележка от учебното заведение. В служебната бележка да е посочен размерът на получаваната от брата и/или сестрата стипендия за последните шест месеца /ако има такава/, с изключение на получаваната по сила на Постановление 33 от 15.02.2013 г.
5)        При необходимост се представят други документи, доказващи доходи, декларирани в заявлението – декларация. 
6)        Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление – декларация. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. 

  • За подпомагане на ученици с трайни увреждания:

Заявление – декларация, подписано от класния ръководител и от родителя/настойника. Документи, доказващи, че ученикът е определен като лице с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.

  • За ученици без родители:

Заявление – декларация, подписано от класния ръководител. Представяне на документи, доказващи, че родителите са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение. За учениците от 10 клас, или ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия/те родител/и.

Документи, които не отговарят на условията -  не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н., не се приемат.2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS