НОВИНИ
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
03 Декември 2020


През учебната 2020/2021 година в СУ „Св. Климент Охридски“, с. Стамболово продължава изпълнението на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Сформиран клуб:
„Клуб по интереси за дигитални умения“ – 6 клас
Ръководител: Славея Динкова

Прочитания: 31 пъти

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS